Rogaland Normisjon og Erik Rørtveit på ville veier

Har forlatt det lutherske bibelsynet 

Søkelys kommentaren: Normisjon i Rogaland var engang en bastion for bibelsk kristendom. Slik er det ikke lenger. Under Erik Rørtveits ledelse har Rogaland Normisjon gradvis begynt å bevege seg bort fra den klassiske forståelse av hva kristendom er, – og slått inn på en vei mange sekteriske retninger har vandret tidligere. Mens titusenvis av sunne karismatiske kristne på tross av mange moter og mye galskap har klart å holde en sunn balanse, – har Rørtveit ført Normisjon i en retning som leder til frafall fra bibelsk tro rortveit-erikog åpner opp for et annet evangelium. Normisjon i Rogaland har foretatt sitt veivalg og når Erik Rørtveit kan formulere seg slik: “”vi nedprioriterer forkynnelsen da vi ser at den ikke gir resultater, nå er det Imi kirken og deres impulser som er vår vei og satsning” – er det åpenbart at vi står overfor et markert fokusskifte og et endret bibelsyn i Normisjon Rogaland.

Det er en tragisk utvikling vi nå er vitne til i Normisjon Rogaland. Erik Rørtveits knefall for en bevegelse som forkynner et annet evangelium er en trist, men ikke uventet utvikling. I de senere år har krefter internt i Normisjon forgjeves forsøkt å advare Normisjons ledelse, men så langt har verken Svein Granerud eller avtroppende generalsekretær gjort noe annet enn å forsøke å tie ihjel saken. Når Søkelys i fjor forsøkte å få Rolf Kjøde til å uttale seg, fikk vi følgende mail fra Normisjons leder. “Vi (eg og Svein Granerud) tar gjerne ein 6840_thumb_kjodeprat med deg om det du har spurt om ved at du kjem til oss for ein samtale. Kan det passe etter påske ein gang?” Dessverre ble eposten innledet med ordene “Eg reknar for øvrig spørsmålet som internt og dermed skal det ikkje offentleggjerast på nokon måte at eg spør. (RK)” – Med andre ord sier Kjøde at han gjerne vil snakke om det, men at samtalens innhold ikke skulle bli offentliggjort eller kjent, – og dermed falt også hele meningen med en slik samtale bort.

“En tomme i rota utgjør en favn i toppen”

Selv om Normisjon og Rørtveit mest sannsynlig ikke ønsker å ta hele den karismatiske pakken fra Bethel og Bill Johnson, er man likevel åpne for å la seg inspirerer av en kjettersk bevegelse som farer med vranglære og et annet evangelium.  Et ordtak sier: “En tomme i rota blir lett en favn i toppen” – og slik er det med vranglæren. Har man først åpnet opp forsamlingen for et annet evangelium, har man også åpnet opp dørene for en fremmed ånd eller det som enkelte omtaler som en antikristelig ånd: ”En antikristelig ånd er tilstede der Arnott, Howard-Browne og Randy Clark (og likesinnede) er – og der de blir invitert.” OASE profetene ” Bob Hartley, Marc Dupont Duncan Smith,” og kritikken mot denne type religiøsitet fortsetter: “Både IMI-kirken i Stavanger og IMPULS som er ungdomsarbeidet til den kontroversielle menigheten, er sterkt preget av denne ånden og svært farlige, manipulative kristendomsforståelsen, og har hatt besøk (bl a IMPULS 2011 konferanse for ungdom, kristne unge voksne) fra ovennevnte sammenhenger. En farlig, men populær person er pastor Bill Johnson i Bethel Church i Redding. Mange norske troende reiser dit og blir besmittet av denne forførelsens ånd, og sprer den ut også i Norge. Dette er egentlig “en New-Age ånd”, løgnerens og satans ånd som  i hinduismen er kjent som Kundalini. Videoen nedenfor er et eksempel på hvordan man bruker teknikk i dyrkelsen av Bethel Church guddom.

Mange Huskirker, husmenigheter, Bedehuskirker er også påvirket, infisert og følger etter denne forførende åndsstrømmen, med ubibelsk og forvrengt fokus på helbredelse, tegn, under og spådommer. Hvorfor høre prekener og Guds ord utlagt når man kan hyle å skrike i stedet? 

En tragisk og skremmende utvikling

Når Normisjons regionsleder åpent kan proklamere at “forkynnelsen ikke gir resultater” er dette ikke noe annet enn vantro til Guds Ord som har brakt bud om Jesus Kristus til millioner på millioner av mennesker opp gjennom den kristne kirkes historie. Utsagnet vitner ikke bare om mangel på tro på Bibelen, men også en dyp vantro til den Ånd som har drevet ulike Guds menn til å nedskrive det budskapet de fått av Den Hellige Gud. Når Normisjon i Rogaland “må slå fast at forkynnelsen ikke gir resultater” kan det ha sin miano-streetforklaring i to forhold. 1:  At mange mennesker rett og slett ikke er interessert i Guds Ord og det kristne evangeliet eller forklaringen kan også ligge i at Normisjon har hatt en feil forståelse av hvordan det kristne evangeliet skal forkynnes. Et av hovedproblemene til den moderne kirke er rett og slett det at vi ikke tar misjonsbefalingen og Jesu kall på ramme alvor. Den Herre Kristus sa: “Gå derfor ut å gjøre alle folkeslag til disipler,” og det er nettopp her Normisjon (og mange andre kristne) -har en sørgelig feil modell. Mens Kristus sa: “Gå ut og gjør,” har vi omtolket det hele til å bety at folk (utenfra) skal komme inn til oss i våre kirker og bedehus. Å fastslå som Rørtveit gjør “at forkynnelsen ikke har resultater” skyldes ene og alene at Normisjon i Rogaland har lagt alt fiske til eget badekar. Gud kalte sitt folk til å bedrive fiske blant mennesker (der hvor de er) – og ikke i eget lokale eller badekaret på bedehuset.

Et svært alvorlig frafall

Det vi ser av signaler fra Normisjon Rogaland er kanskje noe av det tydeligste religiøse frafall vi har sett i Norge i nyere tid. Det vi har her, er en leder som åpent roper ut at det gamle evangeliet rett og slett ikke er bra nok, og derfor må det “livgivende Gudsordet nedprioriteres mens man skal  vektlegge et substitutt eller noe som er i stedet for. I bibelsk tenkning er faktisk forkynnelsen av Ordet det mest sentrale fordi Kristus selv sa: “De ord jeg har talt til dere er ånd og liv”. I stedet for å bygge sitt liv og virke på forkynnelsen av Kristi ord (som er det eneste som har makt til å frelse) -håper åpenbart Erik Rørtveit at “brød og sirkus og hyl og skrik” a la det vi ser fra Bethel Church vil ha sterkere effekt. Sagt på en litt annen måte. Rørtveit mener Guds Ord ikke har dragende makt og innbiller seg videre at den falske ny apostoliske reformasjons-bevegelsen med sine helsprøe profeter, apostler og klovner ( a la Todd Bentley som har pastor Bill Johnsons velsignelse) -vil trekke mennesker til døende bedehus. Jeg kan umulig forestille meg at den vanlige norske mann og kvinne vil falle for billige triks eller primitiv “Todd Bentley religiøsitet”. Det jeg dog er overbevist om er at noen kunnskapsløse, bibelfremmede norske troende lett kan la seg manipulere av den antikristelige og sataniske ånd som råder grunnen blant frustrerte karismatikere som fører vill og farer vill.

Normisjon Rogalands teologiske kursendring bærer bud om en organisasjon som representerer frafallskristendom og som lett kan komme til å åpne opp for nye religiøse forførelser som vil oppstå i de siste tider. Når Normisjon nå åpent proklamerer at samling rundt Guds ord skal nedprioriteres står vi overfor et veivalg som kan få svært alvorlige konsekvenser i og med at det som er kristendommens grunnvoll blir skjøvet til side. Mens den norske kirke langt på vei har åpnet opp for et ståsted som nedtoner Bibelens ord (eksempelvis i homofili saken)  gjør Erik Rørtveit i Normisjon Rogaland nøyaktig den samme feilen. Mens deler av kirken bytter ut Guds sannheter med et intetsigende og ubibelsk “kjærlighetsbudskap” som skal inkludere praktiserende homoseksuelle og lesbiske er Normisjon og Rørtveit inne på ideen om “relasjonsbygging” som virkemiddel. Man skal bygge relasjoner til mennesker rundt seg, men ikke på Bibelens grunn. Mens apostlene og den tidlige kirke konfronterte mennesker med hva Guds Ord sa, og dermed måtte se at mennesker tok anstøt for så å velge en annen vei, så er Normisjon i Rogaland i ferd med å gå i stikk motsatt retning. Nå er vi vår humanistiske menneskelighet nærmest kommet så langt at vi ville løpt etter “den rike unge mannen”, -for å si, -sorry, det er ikke så nøye, for å tilpasse kristendommen til den rike mannens egen bukselomme.  (Se Matteus 19,20 ff)

Har intet lært av historien

Et av de helt store tragiske tegn vi i vår tid ser innenfor kirken er hvordan fienden har lykkes med å plassere mennesker i sentrale posisjoner i kirke og menighetsliv som aldri skulle ha vært der. I stedet for å søke å finne de personer som Den Hellige Ånd hadde tiltenkt å skulle bekle en posisjon i kirke eller menighet, vektlegger man nå de rette papirer fra de rette teologiske skoler. Det er få eller ingen lenger som spør: Hvem har Herren kalt, (for dem Herren kaller, vil han og gi de nødvendige kvalifikasjoner) – men man etterser nå vitnemål, Cver og gjerne det rette etternavnet og familiære kvalifikasjoner. Det er også nettopp på bakgrunn av dette at fienden har fått satt en rekke figurer i sentrale stillinger i kirke eller organisasjonsliv, slike som i realiteten forkynner frafall fra Guds Ord

Fenomenet vi i dag ser i Normisjon Rogaland er så avgjort ikke nytt. På 1980 og 1990 tallet oppdaget kirkene i Europa at folk ikke lenger kom strømmende til kirken for å høre bingo-in churchevangeliet, og hva gjorde man så da? Jo, man byttet ut forkynnelsen av Guds Ord med sosiale tilstelninger. I stedet for å få en kirke som prekte ordet, holdt bibeltimer eller hadde bønnemøter, fikk vi kirkebingo for den eldre garde og bibelforkynnelse blant ungdommen ble byttet ut med billiard, diskotek og andre sekulære sysler. Også ”gaming kvelder for ungdom ble tilbudt de unge og i mange menighetslokaler satt ungdommen å gamet på pcen hele kvelden i stedet for å komme sammen omkring Guds Ord. Med andre ord er trenden blant frafallsfolket nå å finne seg substitutter som en erstatning for det sanne og ekte, og dermed forkaster man også Guds Ord som er den kristne kirkes mest verdifulle skatt.

En av dem som sterkest har talt ut mot de massive forførelser som har preget deler av den karismatiske bevegelsen var pastor David Wilkerson som nå er dradd hjem for å være med Kristus. I sin tale “Jeg kan ikke le” forteller Wilkerson hva slags nød som har preget hans hellige tjeneste for Kristus. I motsetning til dynamitt-gutta fra Lakeland, Toronto og Redding var Wilkerson en mann etter Guds hjerte. En mann med nød og tårer for de ufrelste og en mann hvis ord var preget av Den Hellige Ånd. Han var en røst som elsket Guds Ord, – og et forbilde for oss som skal bære arven videre. Å forkynne sannheten med nød og tårer for en verden i nød.

Kommentar av Kjell Andersen sokelys.com

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.