Oversikt norske sekter og menigheter

Menigheten Samfundet (Lommelendere)

Egersund, Kristiansand, Søgne
Luthersk bevegelse som ble stiftet i 1890 av Bernt Lomeland. Bevegelsen som mange oppfatter som “gammelmodig” ble opprettet som en følge av endringer i statskirkens alterbok i 1889. Lomeland mente at statskirken ikke forfektet den sanne lære. Bevegelsen som mange tradisjonelt har oppfattet som en sekt har i de senere år gjennomgått store forandringer og borte er mye av det mange vanligvis kunne forbinde med “Lommelenderne”. På 1970 og 1980 tallet var det mange internt i bevegelsen som var kritisk til TV, kino og man feiret heller ikke jul på en tradisjonell sekulærkirkelig måte og de kvinnelige medlemmene av samfunnet ble ofte kjennetegnet av langt hår og skjørt. Rent teologisk er “Samfundet” et luthersk trossamfunn som fastholder de tre oldkirkelige bekjennelsesskriftene samt Luthers lille katekisme og den Augsburgske konfesjon. Lommelenderne som de kalles uttrykte i 2012 og 2013 en vilje til endring og åpenhet, men har igjen valgt å vende tilbake til sin eksklusive tilstand som de eneste sanne kristne. Bevegelsen må derfor defineres som en religiøs sekt.
Mer info om Samfundet kan du finne på menighetens egen nettside: www.samfundet.org
Smiths Venner Brunstad kristelige menighet

Smiths Venner, folkelig betegnelse på en sekt som oppstod i 1898, oppkalt etter grunnleggeren Johan Oscar Smith (1871–1943) fra Horten. Offisielt navn er Den Kristelige Menighet. Utenfor Norge er menigheten også kjent som De norske brødre, Den norske bevegelse ellerBrunstad Christian Church (USA og Canada). Smiths Venner regnes som den eneste verdensomspennende menighet som har sitt utspring i Norge. Smiths Venner har anslagsvis mellom 25 000 og 35 000 tilhørige fordelt på over 55 land i alle verdensdeler (lav grad av organisasjon og registrering gjør opptelling vanskelig). I Norge regnes det med mellom 6000 og 8000 venner fordelt på ca. 20 menigheter, bl.a. i Oslo (fra 1912), Stavanger, Valdres og Hallingdal.
Smiths Venner bestreber seg på å følge Bibelens ord som rettesnor for liv og lære, og de praktiserer voksendåp. De er kritiske til Den norske kirkes forkynnelse, som ifølge trossamfunnet vektlegger tro og nåde som forutsetninger for frelse på en feilaktig måte. Et særpreg ved samfunnets menneskesyn er, med utgangspunkt i skriftsteder som Hebreerbrevet 2,17 og 4,15, at fordi Jesus som sant menneske overvant synd, kan alle mennesker i prinsippet – med Guds hjelp – overvinne synd.
Smiths venner har ingen prester eller faste predikanter i menighetene. De er motstandere av moderne familieplanlegging og har ofte svært barnerike familier. Kvinnene bruker som regel skjørt ved gudstjenester, og de bruker hodeplagg når de vitner under gudstjenestene. Sektens internasjonale stevnesenter Brunstad stevnested (Brunstad Conference Center) ligger i Stokke kommune i Vestfold. De årlige sommerstevnene her samler flere tusen medlemmer; sommerstevnet 2004 hadde over 11 000 besøkende, hvorav ca. 4500 fra land utenom Norden. En indre uro i midten av 1990-årene førte til en moderat nedgang i deltakere på møter og stevner. Smiths Venner er aktive forkynnere og har i dag størst fremgang i Afrika, Asia, Latin-Amerika og Øst-Europa.

Present Of God Ministry (Seven Day Remanant Church)

Omstridt adventistutbytergruppe ledet av pastor Nicholas Patula. Patula som er kjent som en kompromissløs forkynnelse lærer at deres egen sekt er en siste rest (remnant) i endetiden og at det er kun denne gruppen som har sannheten. Tidligere medlemmer forteller om ett internt skrekkvelde hvor pastor Nicholas detaljstyrer medlemmenes religiøse liv. Rent læremessig er POGM en del av “Seven Day Remnant” som har brutt med de tradisjonelle adventistene og syvendedagsadventistene har tatt avstand fra Nicholas Patula’s kontroversielle gruppe. Sekten har grupper i flere land og han anslagsvis noen tusen medlemmer. Mellom 60 og 70 familier følger deres onlinevirksomhet i ett chatrom på nettet. Lederen for den kontroversielle sekten øver total kontroll over sine tilhengere, og tidligere medlemmer kan fortelle om en ekstrem utstøtelsespraksis som minner sterkt om det som praktiseres av Jehovas Vitner. Faktisk er det mulig å bli utstøtt av sekten bare for å ha relasjon med andre utstøtte av sekten. Sekten har flere norske medlemmer.
BIMOB sekten

Bimob-sekten (forkortelse for bible is the mark of the beast) er en internett sekt som blant annet hevder at Bibelen er dyrets merke omtalt i Johannes Åpenbaring. Sekten som primært formidler sitt budskap via en rekke You Tube kanaler og Facebooksider hevder at Den Hellige Ånd som angivelig er iboende i kultmedlemmene er det virkelige Guds Ord, mens bibelen er ei bok som undertrykker og dreper. Sektens mest sentrale medlemmer er Harland Hoy og Chase Jester som øver betydelig innflytelse over sektens tilhengerskare. Et av de mest hengivende medlemmet er Callum Geier eller Cowl Geier/Cowl Quaker som han nå kaller seg. Gjennom sin You Tube kanal “Holyghost Quaker” spammer Callum en rekke You Tube kanaler med budskapet “The bible is the mark of the beast”. I tillegg postes det videoer hvor bibelen rives i stykker i Guds navn. Tallmessig er det vanskelig å si hvor stor oppslutning denne kultgruppen har da den er løst organisert gjennom noen Facebook-grupper. Callum Geier som er mest kjent for å rive i stykker bibler foran kamera og publisere det hele på You Tube tror at Bibelen er dyrets merke og hevder at Ånden har tatt over Bibelens funksjon.

The Church Etterfølgere av Watcman Nee og Witness Lee (Skrikerne)

Kinesisk amerikansk sekt bevegelse som går under navnet “ropere eller skrikere” . I USA teller bevegelsen flere hundre tusen medlemmer som alle er påvirket av det religiøse tankegodset til Watchman Nee og Witness Lee (begge døde)
I USA fremstår bevegelsen som en religiøs sekt og flere seriøse kristne misjonsorganisasjoner kan fortelle at denne sekten skaper mye problemer på misjonsfeltene i Asia.
Christian Science (kristen vitenskap)

Stor sekt internasjonalt som har egen kirke i Oslo. Sekten ble stiftet av Mary Baker Eddy på midten av forrige århundre.
Sektens religiøse tankegods er blitt overtatt blant annet av Essek William Kenyon som var hovedarkitekt av trosbevegelsens omstridte forsoningslære. Både Kenneth E Hagin og nordiske trosforkynnere som Åleskjær, Flaaten og Ulf Ekman var på 1980 og 1990 tallet sterkt preget av Mary Baker Eddy og Kenyons okkulte tankegods som innebærer at alt egentlig er illusjoner. Både sykdom, fattigdom og andre negative fenomener kan i følge tankegodset til denne strømningen “manes” vekk ved bruk av religiøse trosteknikker. Ulf Ekman har som kjent vendt seg bort fra trosbevegelsen og er i dag katolikk, men Åleskjær og Flåten begge har tonet ned trosbevegelsens lære og tanker.
Jesu navn eller lignende. I Norge teller “vitenskap sekten” om lag 100 tilhengere.

Familien, Guds barn The Children of God (COG)

Amerikansk karismatisk sekt stiftet på 1960 tallet. Sekten ble stiftet av David Berg som senere tok navnet Moses David. Moses David avgikk ved døden for noen år tilbake mens hans sekt er ennå levende både i Europa, USA og Sør Amerika. Sekten blir av avhoppere beskyldt for å drive hjernevask samt seksuell perversitet. På 1970 tallet under den såkalte “Jesus revolusjonen” innførte sekten et nytt evangeliserings begrep som ble kalt for “flirthy fishing” . Denne metoden gikk ut på at sektens kvinnelige medlemmer anvendte sex for å fiske nye medlemmer til sekten.
Sekten som dyrker en form for kristenkommunisme lever i kollektiv å hevder seg å være utsatt for religiøs forfølgelse.
I Norge har sekten to medlemmer som er bosatt i Oslo området

.
Det kristne håp

Oslo. Mindre sekt som vil leve etter de ti bud. Frittstående fellesskap som teller 5 –8 medlemmer. (Usikkert om gruppen er levende)

Det talte ord.

Asker. Trosteologisk sekt som proklamerer at de skal arbeide blant gatebarn og rusmisbrukere. Sekten teller litt over 50 medlemmer og opplever svak vekst. Sekten deler teologi med det svenske Livets Ord og trosbevegelsen. (usikker på om sekten ennå eksisterer)

Det Gamle Testamentets voktere

Oslo. Minisekt som vil leve etter det gamle testamentets religiøse lover. Teller ca. 10 –12 medlemmer.

Den forente familie Moon bevegelsen

Oslo. En av de mest omtalte sekter internasjonalt. Grunnlagt av koreaneren Sum Myung Moon i 1954. Blir beskyldt for å hjernevaske ungdommer. I USA finnes det en rekke organisasjoner og foreldre grupper som arbeider med deprogramering av sektens ofre. I Norge er bevegelsen aktiv i flere av de større byene og teller i overkant av 500 medlemmer. Pastor Moon som leder sekten hevder seg å være Messias. I 1960 da Moon giftet seg ble begivenheten kalt for “Lammets bryllup.”

Finlands forbedere

Sarpsborg, Bergen, Stavanger. Streng svensk/norsk/finsk sekt som blir ledet av “profetinnen” Laila Heinonen som hevder hun er Guds siste profet til vår tid. Sekten vektlegger en streng asketisk livsførsel og på midten av 1990 tallet hadde de ca 20 tilhengere i Østfold. Sekten har fremdeles (2013) tilhengere i Norge og lederen for den norske grenen av sekten bor ennå i Sarpsborg. I følge info Søkelys hentet inn skal det også være en mindre gruppe i Bergen samt i Stavanger. Sektens stifter Laila Heinonen bor ennå i Åbo i Finnland. Et anslag gjort på 1990 tallet fortalte at det eksisterte ca 300 tilhengere av den svært lukkede sekten i Norden. Tallet på medlemmer i 2013 er mer usikre, men erfaring med lukkede sekter er minimal kirkevekst og at nye medlemmer primært skapes i sengehalmen.
Laila fikk ifølge profetiene en beskjed fra Gud i 1960 som fortalte henne at hun måtte omvende det finske folket til den kristne tro. Hvis hun derimot ikke skulle klare oppdraget innen 1962, ville hele det finske folk bli straffet.
Ifølge finsk Wikipedia måtte Heinonen omvende minst 800.000 mennesker for å unngå straffen. Sarpsborg Arbeiderblad har denne saken om sekten

Guds menighet i Vikten og Ørnes

Lofoten. Pietistisk sekt grunnlagt i 1883 av en sørlending som mente han var “guttebarnet” i Johannes Åpenbaring.
Sekten som teller ca 420 medlemmer driver sin egen grunnskole og har en stram lovisk livsførsel. Blant annet praktiserer sekten forbud mot julefeiring, TV, 17.mai, teater, idrett og politisk virksomhet. Sekten blir oppfattet som svært lukket.

Hondos

Hjemmesnekret minisekt der grunnleggeren betegner seg som erkebiskop av Nidaros. Sekten hevder å være et alternativ til statskirken. Sekten som holder til i Trondheim teller 5 medlemmer.

Jesu Kristi Kirke av de siste dagers hellige. (Mormonerne)
Oslo, hele landet.
Internasjonal storsekt stiftet av Joseph Smith jr. i 1830 da han publiserte Mormons bok som sidestilles med Bibelen, Sekten som har sin hovedbase i Salt Lake City USA driver et omfattende misjonsarbeide i hele verden. Sekten sender årlig ut tusener av unge velkledde amerikanere som formidler budskapet fra engelen Mormoni til verdens mennesker. Jesu Kristi Kirke av de siste dagers hellige er en av de største treenighets fornektende kirkesamfunnet som eksisterer.
Bevegelsen teller flere millioner medlemmer og tror både på Bibelen og Mormons bok.
I Norge teller bevegelsen som er lett synlige med sine unge amerikanske og dresskledde misjonærer mer enn 4000 medlemmer.

Jehovas vitner Rikets sal (Vakttårn-selskapet)

Internasjonal sekt med lokaler i nesten alle norske byer. Er kanskje den mest kjente sekten i Norge. I Norge teller vitnene om lag 15000 medlemmer hvor ca 10 000 anser seg for å være aktive. Sektens medlemmer nekter å delta i borgerlige plikter som valg og militærtjeneste. Sektens medlemmer feirer heller ikke jul eller andre høytider og de nekter å motta blod overføring. Avhoppere fra sekten hevder at det blir bedrevet knallhard justis innad og at tidligere medlemmer og utstøtte blir behandlet som om de var rammet av pest. Sekten omtaler andre kristne som “svineklassen” Jehovas vitner ble stiftet av Charles Taze Russel og sekten har utgitt sin egen oversettelse av Bibelen, den såkalte “Nye verdens oversettelsen.” Sekten driver et utstrakt vervingsarbeid i hele verden og er svært aktive med å spre sitt religiøse budskap.

Kristensamfunnet

Bergen, Oslo . Sekt med utgangspunkt i Rudolf Steiners antroposofi. Sekten har en hemmelig ritual bok . Sekten har hovedsenter i Tyskland og Norge teller sekten noen hundre medlemmer.

Kristne Oslo Vest

Oslo. Minisekt som driver som husmenighet. Praktiserer karismatisk lykkereligion som er inspirert av tros forkynnelsen. Tilholdssted på Røa i Oslo. Startet som et husfellesskap / cellegruppe innen statskirken og teller om lag 25 medlemmer. (oppdatert info mangler)

Nye pakts kristne fellesskap

Utbrytergruppe fra Jesu Kristi kirke av de siste dagers hellige som i løpet av få år har vokst seg sterke internasjonalt, i Norge har sekten kirker både i Oslo og Bergen og har egen hjemmeside på Internett. Sekten teller om lag 140 medlemmer i Norge.

Oslo Kristi forsamling International Church of Christ.

Oslo. Amerikansk stiftet sekt som henvender seg til unge mennesker og studenter. Sekten ble importert til Norge via svenske mellommenn Sekten verver disipler på gaten og har oppnådd en viss vekst i Oslo. I Norge teller sekten om lag 70 medlemmer i alderen 20 til 40 år. Sekten hevder at de er de eneste sanne kristne og vektlegger en asketisk livsførsel. Blir beskyldt for mindcontrol. Sekten som bare anerkjenner egen dåps-praksis hevder at frelsen først mottas ved dåpen.
Sektens medlemmer som er svært aktive i Oslo området må betale store summer i “tiende” til sektens ledelse. Sektens medlemmer er ekstremt flinke til å følge opp nye disipler og avhoppere definerer denne omsorgen som “lovebombing”.
Sekten har også egen forsamling i Bergen.

 

The worldwide church of God.

Oslo. Dommedagssekt startet og ledet av en amerikaner ved navn Armstrong. Sekten har spredd sitt budskap via Super Channel og oppnådd en viss vekst i USA og Europa. Bevegelsen tror på Det Gamle Testamentet og hevder at alle andre kirkesamfunn er “Djevelens verk.” I Norge teller sekten om lag 200 medlemmer og 600 sympatisører. I den senere tid har bevegelsen gjennomgått store forandringer og har i stor grad nærmet seg evangelisk kristendom.
Sekten tror at Jesus ved sin gjenkomst vil regjere verden ut fra den britiske kongetronen.

The Way international (Veien)

.Amerikansk sekt som var populær i hippie miljøene. Praktiser tungetale, profeti og andre karismatiske gaver. I Norge teller den omstridte bevegelsen en håndfull medlemmer som kommer sammen til ukentlige “kvist møter” .
Sekten ble stiftet i 1953 av Victor P Wierwille og har vært preget av bråk og seksuell urenhet. Sekten er bibel fundamentalistiske og fornekter blant annet treenighetslæren og man hevder at tungetale er en nødvendighet for å bli frelst. Man avviser at Jesus er Gud og betoner Jesu menneskelighet som den fanebærende kristologien. Sekten som er relativt usynlig i Norge skal ennå eksistere i Oslo området hvor 10-15 medlemmer er samlet til ukentlige husmøter på Sofiemyr. Utover dette kan det eksistere andre grupper på Østlandet (Ubekreftet) Viktige teologiske avvik er:
– fornekter treenigheten
– fornekter Jesus Guddom – kun sønn av Gud
– en gud – Far
– det er ikke Jesus i Joh.1:1
– alle skal ha tungetale – frelsesbevis…
– mye fokus på ‘manifestasjoner & helbredelser
– antisemittisk – ikke noe spes. m/Israel
– abundant sharing / overskuddsdeling
– ‘vi’ som helbreder – ikke Gud gjennom oss
– flere enn to – fire – var korsfestet sammen med Jesus
– ‘tornen i kroppen’ = sataniske angrep
– mye ‘evil spirit’ prat

Trosbevegelsen og IMI-kirken er fjernet fra listen etter revisjon

………………………………………………………………………………………………………………………….

Oppdatert og revidert september 2017 Kilder : RISK i Norge. Avisen VG og Egede instituttet samt Dialogcenteret.

FacebookTwitterGoogle+Share

 32,835 total views,  8 views today

Facebook Comments