Er Tony Palmers virksomhet med på å oppfylle David Wilkerson’s visjoner om en kommende super-frafallskirke?

Tony Palmer blir av mange beskyldt for å være en karismatisk “agent” for den katolske kirke hvis hensikt er å føre protestanter tilbake til den katolske kirke

Ulf-Birgitta-EkmanLengselen etter kristen enhet og tro på en økumenisk kirke som vil favne alle var blant de argumenter Ulf Ekman anvendte da han forklarte sitt religiøse veivalg som av enkelte har blitt omtalt som “det største religiøse jordskjelvet på flere tiår”. De massive og tildels sterke reaksjonene som er kommet i etterkant av Ekmans nyheten om Ekmans konvertering vitner om at den protestantiske bevissthet ennå sitter dypt blant nordiske kristne.  Blant de som reagerte sterkest var Jan Hanvold og Åge Åleskjær som begge teologisk har stått Ulf Ekman nær.

Nyheten om Ulf Ekmans overgang til den katolske kirke preget i stor grad nyhetsbildet i den kristne pressen i dagene etter at Ekman slapp sin lille bombe under en gudstjeneste ved Livets Ord søndag 9 mars. Sentrale kristenkjendiser som Åge Åleskjær og TV Visjon Norge grunder Jan Hanvold reagerte med sjokk og blant mange evangeliske kristne har Ekmans beslutning vakt både undring og bekymring. En annen som reagerte sterkt var erlingwaltherErling Walter som postet sin bekymring slik: “Dette er et svik mot evangelisk kristendomsforståelse og mot de tusener av tilhengere som forlot alt for å komme seg til Uppsala. Ulf Ekman har et stort ansvar overfor disse. Det kan han ikke løpe fra på denne måten. Selv om han føler for det. Dette er ikke bare en tragedie for Ulf Ekman, men for de tusener av frustrerte som står tilbake i undring. Hvordan Ulf Ekman kan konvertere til Den Katolske kirke er for meg et mysterium. Er inkvisisjonen, antisemittismen, førfølgelsen av gjenfødte troende, sjelemesser +++ uten betydning? Etter at dette ble kjent i går ettermiddag har jeg vært i dypt sorg. Har tross alt bodd to år i Uppsala med hele familien og har betalt en høy pris for det.”

En forutsagt og skremmende utvikling 

Selv om vi ikke tror Ekmans konvertering fører til masseovergang til den katolske kirke i denne omgang jobber likevel sterke krefter knallhardt for å reversere reformasjonen og gjenforene “villfarne protestanter” med moderkirken. En av dem som står sentralt i dette tony-palmerarbeidet er den anglikanske biskop Tony Palmer som mange mener er en karismatisk “agent” for pavestolen hvis mål er å forføre karismatiske kristne inn under Vatikanets innflytelse. Det er ikke bare karismatiske kristne som er målgruppen for Palmer og de andre religiøse figurene som jobber hardt for å føre protestantiske kristne inn under pavens innflytelse. Det økumeniske arbeidet blant annet i regi av kirkenes verdensråd har hatt enhet under paven som sitt skjulte mål i en årrekke og mange kristne har advart sterkt mot nettopp dette. En av dem som allerede i 1973 advarte mot en kommende superkirke var den velkjente profetiske forkynneren David Wilkerson som i sin bok “Visjoner” så at dette ville skje. I denne boken som ganske kjapt ble en bestselger advarte Wilkerson om en falsk Jesus vekkelse og en kommende superkirke eller frafallskirke fullstendig ribbet for bibelsk lære og Den sanne Hellige Ånd. En slik “superkirke” basert alene på drømmen om kristen enhet, vil være en stor ulykke for bibelsk kristendom. Luthers oppgjør med pavekirken var primært et oppgjør med ubibelsk teologi og praksis, og det ikke noe som tyder på at den katolske kirke har forkastet den lære Martin Luther tok avstand fra. Tony Palmer som er en ivrig forkjemper for å reversere reformasjonen forteller nedenfor at dagens pave er hans “åndelige far” og at disse to har gjort en pakt hvor målet er å “skape en synlig enhet mellom verdens kristne” . “Han (paven) har gitt meg det oppdraget å være en bro for kristen enhet.” I følge Palmer er det et teologisk faktum at vi alle er ett i Kristus, og ingen læremessige eller teologiske forskjeller kan endre det faktum,” sier Palmer og legger til at “Luthers protest mot den katolske kirke ble lagt død i 1999, -og at vi nå lever i en post-protestantisk æra,” sier Palmer og legger til at kristne som ennå fastholder det reformatoriske opprøret begår “åndelig apartheid” og dermed begår synd mot korset. For Tony Palmer er åpenbar doktriner fullstendig uviktig og må vike plassen for drømmen om den kristne enhet under pavens overhøyhet. En tanke som millioner på millioner av protestanter neppe kommer til å kjøpe.

Nuller ut reformasjonen

 Tony Palmer og Ulf Ekmans tanker omkring kristen enhet komme neppe til å falle i smak for de titusener av kristne som mener seg å være frelst ut av det katolske systemet med deres dyrkelse av jomfru Maria, troen på helgener og rosenkranser og den katolske sakramentslæren. En enhet som ikke er bygd på Guds Ord eller som skyver læremessige ulikheter under teppet i enhetens navn er slett ingen ekte enhet. Derfor er det også med stor uro vi i dag kan konstatere at enkelte røster innenfor blant annet den lutherske frikirke helge_hollerudtilsynelatende ser ut til å helle til Tony Palmers anti-reformatoriske ståsted. En av dem som i hvert fall er med i Palmers karismatisk katolske nettverk er Helge Hollerud som fortiden er pastor i Lyngdal Frikirke og som i en årrekke var misjonær for frikirken. Gjennom nettverket “Eurochurch.net” er tilsynelatende Hollerud knyttet opp mot ideene til Tony Palmer og dette lover ikke godt for kristne i Norge som fastholder reformasjonens sannheter. (Bildet er av pastor Hollerud ) Å betegne trossamfunn og kristne som stiller seg på sidelinjen av Tony Palmer og pave Franciscus drømmer om kristen enhet på bekostning av sentrale lærespørsmål, som åndelige rasister er slett ikke egnet til å skape sann enhet, og når man i tillegg omtaler slikt som “åndelig apartheid eller synd mot korset” forstår vi svært godt de protestanter som takker nei til en slik enhet. Når eller dersom Tony Palmer, Ulf Ekman, pave Franciscus og Kenneth Copelands våte drømmer om “enhet” skulle materialisere seg de neste 5-10 år tror jeg mange kristne trossamfunn og forsamlinger vil avvise en slik enhet, siden den ikke er på Ordets grunn.

Lykkeforkynner Kenneth Copeland omfavner paven

Kenneth Copeland som er mest kjent for sine mange falske profetier, overdådige livsstil og vellevnet, private jetfly og en forkynnelse preget av helse, velstand og suksess har i en årrekke vært en sentral forkynner innenfor den amerikanske trosbevegelsen. I likhet med andre skikkelser innenfor “Word Of Faith” har Copeland en rekke dogmer som bryter med bibelens budskap, og skal vi tro det tøvet denne vranglæreren har greid å lire av seg er vi alle i realiteten Guder. I en tale (The force of love) skal Copeland ha proklamert at “Det er ikke så at du har en Gud som bor i deg. Du er Gud!” – og dette indikerer klart hvilken avvei denne type forkynnelse representerer.

Neppe Babylon den store skjøge

Blant enkelte kristne retninger finner vi ofte en forkynnelse som går ut på at den romersk katolske kirke er identisk med “Skjøgen” omtalt i Johannes Åpenbaring. Selv om katolsk tro ikke representerer en bibelsk kristendomsforståelse tror jeg likevel at tekstene i Åpenbaringsboken 18 primært omtaler en veldig handelsnasjon, eller økonomisk supermakt. En av dem som har hevdet nettopp dette synet er David Wilkerson som i sin bok “Den siste basun” nettopp pekte på at handelsnasjonen USA kan være denne Babylon” og dersom man leser tekstene uten ferdiglagde teologiske briller synes mye å peke på at “dommen over Babylon er en dom over en økonomisk supermakt, et korrupt og råttent økonomisk system.

Hva Johannes Åpenbaring 18 sier

“Derefter så jeg en annen engel stige ned fra himmelen; han hadde stor makt, og jorden blev oplyst av hans herlighet,  og han ropte med sterk røst og basus-wilkersonsa: Falt, falt er Babylon, den store, og den er blitt et bosted for onde ånder, og et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og hatet fugl;  for av hennes horelevnets vredes-vin har alle folk drukket, og kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøbmennene på jorden er blitt rike av hennes vellevnets fylde.  Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Gå ut fra henne, mitt folk, forat I ikke skal ha del i hennes synder, og forat I ikke skal få noget av hennes plager! For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet hennes urettferdige gjerninger i hu.  Gi henne igjen som hun har gitt, og gjengjeld henne dobbelt efter hennes gjerninger! Skjenk henne dobbelt i det beger hun har i skjenket!  Så meget som hun har ophøiet sig selv og levd i vellevnet, så meget skal I gi henne av pine og sorg! Fordi hun sier i sitt hjerte: Jeg sitter som dronning og er ikke enke, og sorg skal jeg aldri se,  derfor skal hennes plager komme på én dag: død og sorg og sult; og hun skal bli opbrent med ild; for sterk er Gud Herren, som dømte henne.  Og kongene på jorden, som har drevet hor og levd i vellevnet med henne, skal gråte og jamre sig over henne når de ser røken av hennes brand,  mens de står langt borte av frykt for hennes pine, og de skal si: Ve, ve, du store by Babylon, du sterke by, at din dom er kommet i en time!  Og kjøbmennene på jorden skal gråte og sørge over henne, fordi ingen mere kjøper deres skibsladninger,  skibsladninger av gull og sølv og edelstener og perler og fint lin og purpur og silke og skarlagen, og allslags velluktende tre og allslags kar av elfenben og allslags kar av kostelig tre og av kobber og jern og marmor,  og kanel og hårsalve og røkelse og myrra og virak og vin og olje og fint mel og hvete og storfe og får og hester og vogner og træler og menneskesjeler.  Og den frukt som din sjel hadde lyst til, er blitt borte for dig, og alt det fete og glimrende er blitt borte for dig, og aldri mere skal nogen finne det igjen.  De som handler med slikt, de som er blitt rike ved henne, skal stå langt borte av frykt for hennes pine og gråte og sørge og si: Ve, ve den store by, som var klædd i fint lin og purpur og skarlagen og lyste av gull og edelstener og perler, at så stor en rikdom er ødelagt i én time! Og hver styrmann og hver skibsfører og alle sjøfolk og alle de som ferdes på havet, stod langt borte og ropte da de så røken av hennes brand, og sa: Hvem er lik den store by?  Og de kastet støv på sine hoder og ropte med gråt og sorg og sa: Ve, ve den store by, hvor alle som har skib i sjøen, er blitt rike av dens kostbarheter, at den er lagt øde i en time! Fryd dig over den, du himmel, og I hellige, og I apostler og profeter, fordi Gud har holdt dom over den for eder!  Og en veldig engel løftet en sten som en stor kvernsten og kastet den i havet og sa: Så skal Babylon, den store by, kastes ned med hast og ikke finnes mere.  Og lyd av harpespillere og sangere og fløitespillere og basunblåsere skal ikke mere høres i dig, og ingen som driver nogen kunst, skal mere finnes i dig, og lyd av kvern skal ikke mere høres i dig,  og lys av lampe skal ikke mere skinne i dig, og røst av brudgom og brud skal ikke mere høres i dig; for dine kjøbmenn var stormennene på jorden, fordi alle folk blev ført vill ved din trolldom.  Og i den blev funnet blod av profeter og hellige og av alle dem som er myrdet på jorden.  (Åp 18,1-24  1930 oversettelse)