Diskrimineringsnemda med brev til Unibuss -krever svar om påstått religiøs diskriminering av Christensen

Blogger og evangelist har tatt kontakt med diskrimineringsnemda fordi han blir utsatt for religiøs diskriminering på sin arbeidsplass.

Som tidligere omtalt har blogger Jan Kåre Christensen reagert sterkt fordi at hans arbeidsgiver, Unibuss har gitt han tjenstepåtale etter flere klager fra passasjerer. Klagene skal ha gått på at Christensen spilte høylytte religiøse program i arbeidstiden. Bloggeren har tatt kontakt med diskrimineringsnemda som nå har vurdert saken og sendt et skriv til UNI buss hvor de krever svar. I skrivet som er datert 12 februar skriver Diskriminerings-nemda dette: “Vi har mottatt vedlagte klage fra Jan Kåre Christensen av 23. januar 2020. Christensen hevder at han er diskriminert på grunn av religion. Christensen har oppgitt Unibuss som ansvarlig og bedt Diskrimineringsnemnda om å treffe  avgjørelse i saken.”

Christensens begrunnelse for klagen
Christensen mener seg diskriminert i forbindelse med flere tjenestepåtaler han mottok som følge av kundeklager. Klagene gikk på at bussjåføren Christensen
spilte høy radio på bussen og at radioprogrammene hadde et religiøst innhold som klagerne oppfattet som forstyrrende og provoserende. Christensen hevder blant annet at han spilte radio lavt. Videre hevder han å ikke ha fått veiledning fra ledelsen om eventuelle retningslinjer knyttet til dette temaet.

Diskrimineringsregelverket
Diskriminering på grunn av blant annet religion er forbudt, jf. likestillings- og
diskrimineringsloven § 6. første ledd. Forbudet omfatter diskriminering på grunn av eksisterende, antatte, tidligere eller fremtidige forhold som nevnt i første ledd. Med diskriminering menes direkte eller indirekte forskjellsbehandling som ikke er lovlig. Med direkte forskjellsbehandling menes at en person behandles dårligere enn
andre blir, har blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon, på grunn
av religion, jf. § 7. Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som vil stille personer dårligere enn andre, på grunn av alder jf. § 8.
§ 9 fastslår at forskjellsbehandling ikke er i strid med forbudet i § 6 når den har
et saklig formål, den er nødvendig for å oppnå formålet og den ikke er
uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles.
I arbeidsforhold og ved valg og behandling av selvstendig næringsdrivende og
innleide arbeidstakere er direkte forskjellsbehandling på grunn av religion/
livssyn bare tillatt hvis denne egenskapen har avgjørende betydning for
utøvelsen av arbeidet eller yrket, og vilkårene i første ledd er oppfylt.

Avkrever svar fra UNI buss
Vi ber dere fylle ut tilsvarsskjema på saken (se mer informasjon under). I tillegg
ber vi om at dere skriver et tilsvar hvor dere gjøre rede for deres syn. I tilsvaret
bør dere få klart frem om dere er uenige i det faktum klager legger frem i sin
klage, og i så fall opplyse hvilket faktum dere mener er riktig. Videre bør dere
opplyse om dere er enig eller uenig i at dette er et brudd på
diskrimineringsregelverket. Dersom dere mener at det ikke foreligger brudd på
diskrimineringsregelverket, er det viktig at dere forklarer hvorfor dere mener
det. Dersom det er andre opplysninger eller dokumentasjon dere mener at nemnda
bør kjenne til, gir dere informasjon om dette i tilsvaret. Særlig ber vi om at dere
sender oss kopi av eventuelle Unibuss retningslinjer, regler, m.m, som angår
dette spørsmålet. I brevet fra Diskrimineringsnedma blir UNI-buss avkrevd et svar innen 5 mars 2020.  Christensen vil få tilsendt kopi av tilsvaret og eventuelle vedlegg, og få mulighet til å gi sine kommentarer. Dersom dere sender inn opplysninger dere mener
klager ikke har rett til partsinnsyn i, er det viktig at dere tydelig markerer hvilke
opplysninger dette gjelder. Dere bør også gi en særskilt begrunnelse – inkludert
et konkret rettslig grunnlag – for hvorfor dere mener klager ikke har rett til
innsyn i disse opplysningene,” skriver Diskrimineringsnemda i sitt brev til Christensens arbeidsplass.

Tar Christensens klage på alvor

Dette er en gledens dag, skriver bloggeren i en epost til Søkelys. Hans klage til Diskrimineringsnemda har dermed blitt tatt alvorlig og nå er det opp til Christensens arbeidsgiver å besvare de konkrete spørsmål diskrimineringsnemda har stilt i sitt skriv til buss-selskapet. Med dette trappes konflikten mellom Christensen og hans arbeidsgiver opp på et høyere plan, og det kan vel spørres om hvor populær bloggeren blir hos sin arbeidsgiver etter dette. Selv om saken ikke er avgjort og endelig konklusjon ikke er gitt, må det likevel være pinlig for UNI-buss at en av deres arbeidstakere føler seg så diskriminert at han tar kontakt med Diskrimineringsnemda for å finne en løsning på konflikten. Bloggeren selv oppfatter dette som en liten seier, mens Unibuss nå må ta seg tid til å besvare skrivet.

11 tanker om “Diskrimineringsnemda med brev til Unibuss -krever svar om påstått religiøs diskriminering av Christensen

 1. Og ?

  Enhver tullebukk kan klage til Diskriminerings nemda og de er rettslig pliktig til å sende ut et slikt brev til Unibuss. Den type brev Unibuss og mange andre mottar ganske ofte.

  Dette betyr ikke at klageren har rett. Det er veldig skjeldent at klageren får rett. Dette bare betyr at Diskriminerings nemnda bare må gjøre sin jobb.
  Men for Jan Kåre Christensen som ikke har noe annet liv enn å hate, klage og være ondskapsfull mot andre, er dette sikkert en stor seier. Noe større gleder enn at noen sender et brev til noen andre, har ikke hans liv.

  Patetisk med andre ord.

  1
  4
  • Nå må i hvert fall UNI buss svare på henvendelsen fra diskrimineringsnemda.
   Jeg tror nok ikke at UNI buss vil si seg enig i Christensens anklager om diskriminering på grunn av religion.
   Muligens vil de måtte hoste opp et svar som gjør at retningslinjene for bruk av bussens radio blir presisert og klargjørende. Alle vet at busssjåfører ofte lytter til musikk og nyheter mens de kjører passasjerer.
   Det har jeg selv opplevd mange ganger og legger meg ikke bort i hva som spilles eller sies i programmene.
   Etter mitt syn bør Christensen kunne spille religiøse program på lavt volum dersom han ønsker det.
   Jeg så hva Unibuss skrev i sitt svar til JKC om retningslinjer for bruk av radioen, og det var veldig generelt og lite klargjørende.

  • Når alt kommer til alt, er dette en idiot sak der fem UNIBUSS passasjerer har klaget fordi Jan Kåre Christensen ikke har nok intelligens og folkeskikk til å skjønne hva som er høyt eller lavt volum på sin radio.

   De av oss som er så intelligente at vi forstår forskjellen mellom volum settingene på et elektrisk apparatur som f.eks en radio (det finnes også stereo anlegg, TVer og DVD spillere med volum knapp). Man skal være veldig mentalt tilbakestående for å ikke forstå at man ikke kan spille en radio i en buss på et volum som sjenerer andre.

   Noe som han har altså fått fem – 5 – klager på.
   Det er helt naturlig at man spør den man deler bil, ferge, buss og rom med om volumet på den lydkilden man nyter er for høy eller passe nok. Er den for høy, stiller man ned volumet til et nivå som alle kan akseptere.

   Dette vet Unibuss og det vet alle oss andre som er normalt mentalt utrustet. Det er sunn fornuft.

   På tross av dette, velger altså Jan Kåre Christensen igjen å misbruke oss skattebetaleres penger til tull som enkelt og greit kunne ha vært løst ved bruk av volumknappen på sin radio.
   Dette er ren og skjær idioti fra et menneske som ikke har de mentale evner som kan forventes av en arbeidstaker.

   Hans uegnethet i en arbeidsplass og konfikt søkende adferd er nok Unibuss og andre arbeidstakere vil legge merke til.

   Og selvsagt vil Diskriminerings nemda til slutt konkludere med at Jan Kåre Christensen ikke er intelligent nok til å vite hva en volumknapp er. Og det er nettopp dette som er kjernen i hele denne saken.

   1
   2
 2. Unibuss er en stor arbeidsgiver, og personalavdelingen er nok godt bemannet med folk som kjenner lover og regler. De gjør nok derfor ingenting uten å ha god dekning for det i nettopp lover og regler. At bloggeren tar et formaliabrev diskrimineringsnemda er pålagt å sende ut som en seier, viser vel mer bloggerens innsikt i hva han driver med. Diskrimineringsnemda får nok et svar de er fornøyd med, så spørs det deretter hvor høyt bloggeren roper om seier.

  2
  3
  • Essensen i denne saken er at du er for dum og for kranglete til å forstå hva volum knappen på din radio er for noe.

   De av oss som er normalt mentalt utrustede vet hva man bruker en volum knapp til. F.eks når en passasjer, en gammel dame, ber deg om å skru ned lyden. Men du visste ikke hvordan du kunne gjøre dette da du ikke vet hva en volumknapp på en radio gjør.

   Jeg foreslår at du får en til to timers veiledning i bruk av volumknappen på din radio etter at 5 personer har klaget over at du ikke vet om denne funksjonen på din radio.

   Søk hjelp.

   2
   3
  • “De av oss som er normalt mentalt utrustede”
   Man skal være MEGET forsiktig med å kommentere andres mentale utrustning. Men det virker som du selv har en meget stor jobb foran deg.

  • Jeg ser ut fra dine siste kommentarer til meg at du hverken har normal folkeskikk og et kristent sinnelag, Birgir. Men forstår heller ikke du hva en volumknapp skal brukes til ? Det er det som er essensen i denne saken.

   *smil*

Det er stengt for kommentarer.