Christensen trekker sin klage til fylkesmannen -anser PBEs pålegg som ugyldige og fabrikerte

Trekker klagen til fylkesmannen etter at det ble klart at fylkesmannen presiserer at det dreier seg om tvangsmulktene han er ilagt. Dermed m

Blogger Jan Kåre Christensen skriver tirsdag på egen blogg at han trekker sin klage til fylkesmannen. Grunnen til at Christensen trekker sin klage er fordi fylkesmannen utelukkende skulle vurdere lovligheten og størrelsen på tvangsmulktene og ikke hele byggesaken som han selv hadde håpet og drømt om. De forskjellige offentlige etater har forlengst avgjort byggesaken, uten at Christensen har vært i stand til å ta inn over seg den grelle virkelighet, at han må rive mur, bod og trapp og tilbakeføre eiendommen til slik den var før han satt i gang sine byggeprosjekt. For fylkesmannen som avgjorde saken endelig den 28.03.19 er dette ferdig arbeid og det eneste som gjenstår er ulovlighetsoppfølging, tvangsmulkter og til sist rivning av det bygningsetaten har slått fast er ulovligheter på eiendommen.

Christensens kontroversielle bod som må rives og muren som må rives er avbildet under

Christensen som nå har trukket sin klage over tvangsmulktene til fylkesmannen etter at det ble klart at fylkesmannen utelukkende skulle ta stilling til størrelsen på tvangsmulktene og ikke noe annet. Christensen som har sendt et stort antall eposter og bemerkninger med ønske om å kunne få beholde det han har oppført ulovlig går på egen blogg knallhardt ut mot seniorrådgiver Marius Vamnes hos fylkesmannen som blir beskyldt for å drive mafiavirksomhet. “Det som den offentlige etat holder på med ovenfor oss er ikke noe annet enn kriminell virksomhet! Det er en form for mafiavirksomhet for å bringe oss til taushet og lydighet under den offentlige forvaltning som utelukkende er bygget på løgn, maktmisbruk, uredelig og ikke svare på spørsmål selv når vi er lovet svar,” skiver Christensen som sier dette: “Når de velger å lyve konstant, og jeg har avslørt dem. Og de fortsetter, da er det langt bedre å trekke klagen,” sier Christensen som lenge har neglisjert det faktum at fylkesmannen allerede har endelig avgjort hans byggesak. “Vi viser til Oslo tingretts dom av 21.desember 2018 hvor våre vedtak ble kjent gyldige, og lagmannsrettens beslutning 8. mars 2019 om å avvise anken. Vi viser også til at vi har behandlet en omgjøringsbegjæring tidligere i brev datert 14. juni 2018, samt at Sivilombudsmannen har vurdert saken i sitt svar i brev 30. mai 2018. Saken er nå endelig avgjort og avsluttet hos oss;” skrev fylkesmannen i et skriv datert 28/3-19. Dermed satt også fylkesmannen et endelig punktum for Christensens mulighet for å beholde det han har oppført på eiendommen. Det eneste som gjenstår i saken er det som kalles “ulovlighetsoppfølging” som innebærer tvangspålegg, stadig større tvangsmulkter, tvangsinndrivelse, namsfogd, betalingsanmerkninger, dårlig rykte og tilsist rivning og latter i nabolaget. Ettersom Christensen nå har bebudet at han trekker klagen vil PBE fortsette ulovlighetsoppfølgingen med stadig nye tvangspålegg og tvangsmulkter.

Anser PBEs pålegg som ugyldige og fabrikerte

Blogger Christensen viser ingen tegn til å være villig til å etterkomme de pålegg myndighetene har gitt ham. På egen blogg skriver Christensen at han anser PBEs vedtak som “et løgnvedtak” som han ikke akter å ta til følge: “Vi er ikke i nærheten av å innrette oss etter noen vedtak eller pålegg gitt fra PBE da vi anser de som ugyldige, fabrikkerte og så stor forskjellsbehandling at slik er det ikke lov eller rett å holde på etter forvaltningsloven (saksbehandlingsregler) og alle andre lover,” skriver bloggeren og fortsetter: “Det som den offentlige etat holder på med ovenfor oss er ikke noe annet enn kriminell virksomhet! Det er en form for mafiavirksomhet for å bringe oss til taushet og lydighet under den offentlige forvaltning som utelukkende er bygget på løgn, makt-misbruk, uredelig og ikke svare på spørsmål (selv når vi er lovet svar.) Men kun vedta pålegg og vedtak som er fabrikert og er derfor bygget på løgn og forskjellsbehandling. Der andre får lov til alt, men når vi trenger en minimal dispensasjon. Så misbruker enn loven imot oss da vi skal ha dispensasjon etter loven,” skriver Christensen som lever i den forestilling at dispensasjon er en lovfestet rettighet. “De krever kun full underkastelse og lydighet. Etterpå slenger han på rører da han opplever at han fabrikkerer løgner, og blir avslørt. Ikke lett for manipulerende mennesker å komme til kort når de eller alltid får det som de vil. Slike saksbehandlere skal vi innrette oss etter?
Aldri livet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,” skriver Christensen som ikke ser ut til å ha noen planer om å etterkomme myndighetenes pålegg om å rive og tilbakeføre eiendommen.

Facebook Comments