Tø 

 Søkelys

                                                      Et leserinnlegg


  Tilbake
  Hjelp jødene hjem

 

Torstein Langasæter om de siste tider

Bush, Antikrist og Iran krisen

Torstein Langasæter fra Lofthus i Hardanger har fremstått som et friskt vindpust på ulike nettfora og hundrevis av nettbrukere har latt seg engasjere i de ulike debattene Torstein har tatt del i. I innlegget nedenfor fremlegger Torstein sitt syn på hva han tror vil skje i og omkring situasjonen mellom Iran og USA. Vi gjør oppmerksom på at Torsteins innlegg ikke nødvendigvis er våre meninger.

Vi vil gjøre våre lesere oppmerksom på at vi ikke nødvendigvis deler teoriene og synspunktene til innskriveren.

Profeten Daniel opplevde at jødene vart ført i fangenskap til Babylon
under Nebukadnesar .

Han vart vitne til at Nebukadnesar påla folk å tilbe biletstøtta
.(dyrets bilete)

BABYLONS KONGE neBUSHadnezzar er eit skikkelig forbilde på endetidas
Antikrist.

Han var den tids store herskar som opphøya seg sjølv og vart som eit dyr
i 7 år.

Antikrist vil og gjera det same. Han vil lykkast og opphøya seg -verta
stor i eigne augo.

Profeten Daniel hadde eit syn som er gjengjeve i Daniel 8.

”fekk eg, Daniel, endå eit syn, etter det eg tidlegare hadde sett. 2 I
dette synet såg eg at eg var i Susa-borga i provinsen Elam, og eg såg at
det var attmed Ulai-elva.

Dette synet er lett å lokalisera. ELAM er eit kjent namn . Namnet kjem
frå ein av sønene til syndeflodas Noa , som heitte Elam.

På kartet ligg denne plassen ved Persiabukta , nøyaktig der vår tids
drama utspelar seg.
Sjå kartet under . Den raude flekken viser nøyaktig staden.

http://en.wikipedia.org/wiki/Susa

No er situasjonen den at Vesten med USA/Europa har bestemt seg for å
boikotta Iran fullstendig .

Dei skal ikke kjøpa varer frå landet og bankene skal ikke ha samkvem med
dei.
USA/Europa tek strupetak på Iran.

I Daniels bok vert denne striden beskrive med enkle bilete.

” Medan eg tenkte på dette, kom det ein bukk frå vest. Han fór fram over
heile jorda utan å koma nær marka. Bukken hadde eit veldig horn i
skallen. 6 Han kom bort til vêren med dei to horna, den eg såg attmed
elva, og fór imot han med styrlaus kraft. 7 Eg såg korleis han kom heilt
bort til vêren og stanga til han i sinne og braut begge horna hans.
Vêren hadde ikkje kraft til å stå seg imot han. Bukken kasta han til
jorda og trakka han ned. Ingen kunne berga vêren frå bukken.”

”Vêren du såg, den som hadde to horn, er kongane i Media og Persia, 21
og bukken er kongen i Javan. Det store hornet han hadde i skallen, er
den første kongen.”

Enkelt sagt beskriv det eit vendepunkt i historien då dei siste store
hendingene fram mot Yeshuas gjenkomst skjer.

I frå dette punktet kjem ANTIKRIST tydelig fram.

…”skal det stå fram ein konge med hardt andlet og forstand på å føra
folk bak lyset 24 Han skal få stor makt, men ikkje så stor som den
første. Han skal gjera uhyggjeleg skade og LUKKAST I ALT HAN GJER. Han
skal utsletta dei mektige og folket av dei heilage. 25 Fordi han er
kløktig, skal han lukkast med sitt svik. Han skal vera stor i eigne
tankar, og med lett hjarte skal han utsletta mange. Han skal reisa seg
mot fyrsten over fyrstane og bli knust, men ikkje ved menneskehand. ….ei
fjern framtid.»

Denne personen er det veldig viktig å lokalisera.

Frå teksten forstår sikkert dei fleste at dette er ein som kjem frå
denne alliansen i VEST.

Eg har i langt tid forklara kven det er er.

GWB. (Tidligere president Bush)

Han vil fyrst verta tilintetgjort ved Yeshuas gjenkomst.

Han styrer heilt fram til Messias kjem med himmelens skyer.

Han har utallige namn.

”Assyraren” er eit. Han vert drept ved Herrens kome.

”For THROUGH THE VOICE of the LORD shall the Assyrian (ANTIKRIST)be
beaten down, which smote with a rod.” Esaias 30

Paulus siterer direkte frå Daniel.

”Lat ingen føra dykk vill på nokon måte! For først må fråfallet koma og
den lovlause (ANTIKRIST)syna seg, han som er fortapingssonen. 4 Det er
motstandaren, han som opphøgjer seg over alt det som gud og heilagdom
heiter, så han til og med set seg i Guds tempel og gjer seg sjølv til
gud. …Då skal den lovlause (ANTIKRIST)syna seg, han som Herren Jesus
skal DREPA MED PUSTEN FRÅ SIN MUNN og gjera til inkjes den dagen han
kjem i herlegdom” 2 Tess 2


”Then shall the Assyrian fall with the sword, NOT OF A MIGHTY MAN; ”
Esaias 31

Daniel bok beskriv akkurat det same ikpt 11.

”Nokre av hans hærstyrkar kjem og vanhelgar tempelborga, tek bort det
daglege offeret og set opp det motbydelege som øydelegg. 32 Dei som
syndar mot pakta, lokkar han til fråfall med glatte ord. Men det folket
som kjenner sin Gud, skal stå fast, også i handling. 33 Dei kloke i
folket hjelper dei mange til innsikt. Men ei kort tid fell dei som offer
for sverd og eld, fangenskap og plyndring. 34 Når dei fell, får dei
berre litt hjelp. Mange sluttar seg til dei, men med baktankar. 35 Nokre
av dei kloke fell som offer, så dei blir lutra og reinsa og vaska reine
til endetida. For den fastsette tid er enno ikkje komen.
36 Kongen skal fara fram som han vil, opphøgja seg og gjera seg større
enn alle gudar. Mot Gud over gudane talar han uhøyrde ord. Han har lukka
med seg heilt til vreiden tek slutt”

Når no BUSH tek eit oppgjer med Iran og desse landa som sympatiserer med
ondskapens akse vil Israel oppleva nokre år med fred og framgang. Bush
vil hjelpa jødane til byggja opp att tempelet sitt i Jerusalem. Dei vil
starta med daglege handlingar i templet. Dei beste ven og velgjerar GWB
vil seinare svikta dei på det grovaste slik Skrifta fortel.

Irenaeus skriv om endetidas Antikrist.

Irenaeus declares that the Antichrist's future three-and-a-half-year
reign, when he sits in the temple at Jerusalem, will be terminated by
the second advent, with the resurrection of the just, the destruction of
the wicked, and the millennial reign of the righteous. The general
resurrection and the judgment follow the descent of the New Jerusalem at
the end of the millennial kingdom

Irenaeus held to the old Jewish tradition that the first six days of
creation week were typical of the first six thousand years of human
history, with Antichrist manifesting himself in the sixth period. And he
expected the millennial kingdom to begin with the second coming of
Christ to destroy the wicked and inaugurate, for the righteous, the
reign of the kingdom of God during the seventh thousand years, the
millennial Sabbath, as signified by the Sabbath of creation week.

Mer utleggelse om temaet kan du lese her


Torstein.

Sist oppdatert: 11.01.12