Christensen saken opp til behandling i Lagmannsretten i april 2017, -uten pastor Torp tilstede

Blogger Jan Kåre Christensen som anket tingrettens dom vil få prøvd deler av saken i april til neste år. Christensen ble som kjent anmeldt av pastor Jan-Aage Torp for jan-kåremangeårig sjikane, og da saken gikk for tingretten i januar i år, ble Christensen funnet skyldig og idømt en bot på 12000. Saken ble anket til lagmannsretten, som rett før ferien slo fast at skyldspørsmålet var avgjort, men at retten likevel ville se på lovanvendelsen som ble brukt i tingrettens dom. I følge Christensen egen blogg, er saken nå berammet til onsdag 5 april 2017. Dette står å lese på Christensen egen blogg i innlegget med overskriften “Berammelse for rettsaken mellom meg og den falske apostel Jan Aage Torp er satt til onsdag 5. april 2017 kl. 09.00 i Borgating lagmansrett, Sal 23 K23!”
borgarting-lagmannsrettI følge Christensens blogg hvor innkallingen blir gjengitt i sin helhet er det satt av en halv dag til behandlingen av saken. Pastor Jan-Aage Torp som var den fornærmede i
tingrettssaken i januar vil ikke være tilstede under rettsforhandlingen i Borgarting Lagmannsrett. (Foto You tube))  Pastor Torp vil parallelt med Lagmannsrettens vurdering av lovanvendelsen lede en større konferanse i regi av European Apostolic Leaders i  Warszawa hvor blant annet den polske presidenten for EUs ministerråd skal tale. Dermed vil saken som egentlig er “advokat-mat” gå uten pastor Torp til stede. Dette er ikke en sak mellom Jan Kåre Christensen og Jan-Aage Torp, men en sak hvor retten skal se på en liten bit av tingrettens dom. Et eventuelt erstatningssøksmål fra pastor Torp i forbindelse med saken vil kunne gå som en egen sak og har intet med de spørsmål Lagmannsretten skal ta stilling til.

“Advokat mat og juriststoff” 

I en uttalelse på Restoration Oslo kirkens nettside for et par dager siden ble det slått fast at “Lagmannsretten har enstemmig avvist anken over bevisførsel og skyldspørsmål da det ikke foreligger særlige grunner for å ta opp dette på nytt.Ved behandlingen av ankesaken skal det saksforhold som tingretten fant bevist legges til grunn”.  -Og nettopp derfor anser statsadvokaten det utelukket at pastor Torp blir innkalt som vitne. “Dette er advokat-mat og kun en drøftelse av hvilke lovparagrafer som gjelder. ” Uansett er dommen mot Jan Kåre Christensen entydig og enstemmig, og ankesaken gir ikke grunnlag for å revurdere bevisene eller skyldspørsmålet i saken. Lovanvendelsen blir et forhold mellom Statsadvokatembedet i Oslo og Christensens forsvarer Brynjar Meling, og har ingen praktisk betydning for pastor Torp som heller ikke kan være tilstede i saken,” heter det videre i uttalelsen på Oslokirkens nettside. (foto av pastor Jan-Aage Torp som ikke vil være til stede i retten)

Vil ikke utelukke sivilrettslig erstatningskrav

I og med at Lagmannsretten ikke skal vurdere bevisførsel og dermed ikke skyldspørsmålet ligger hovedtrekkene i tingrettens dom fast. Hvorvidt Torp vil fremme et sivilrettslig krav om erstatning innenfor denne saken rammer er ennå ikke avgjort. I en samtale med Søkelys sier Torp at han ikke vil utelukke at han kommer til å fremme et slikt krav. “Det er endel mennesker som ikke forstår alvoret før det svir skikkelig i lommeboken, og dette taler for å fremme et slikt søksmål,” sier Torp som har frist til torsdag i neste uke med å fremme et slik krav. Imidlertid er pastor Torp dels fornøyd med hva han har oppnådd så langt og han har foretatt de nødvendige skritt overfor Google, datatilsynet og andre instanser og alt ligger å plass for å følge opp dommen,” sier Torp. Dersom Jan-Aage Torp skulle anke over erstatningsdelen av saken vil en slik sak kunne komme opp som en egen sak allerede i løpet av høsten;” antyder Torp som i samråd med sin advokat vil ta en avgjørelse i løpet av neste uke. Selv om lagmannsretten skulle komme til at feil lovanvendelse ligger til grunn i saken ligger det entydig fast at Christensen er skyldig i de forhold han ble dømt for i tingretten og under lagmannsrettens høyst begrensende behandling vil verken Torodd Fuglesteg eller Ansgar Brauts angivelige “hatmeldinger” til Christensen være en del av saken.

En tanke om “Christensen saken opp til behandling i Lagmannsretten i april 2017, -uten pastor Torp tilstede

Det er stengt for kommentarer.